1.Inleiding:

Pilates Studio To Flow gevestigd in Noord-Scharwoude en Schagen richt zicht op het bevorderen van gezondheid en welzijn door middel van Pilates, Yoga en andere gerelateerde disciplines. Onze studio biedt een rustige, ondersteunende omgeving waar leden van alle leeftijden en fitnessniveaus kunnen leren, groeien en hun persoonlijke gezondheidsdoelen kunnen bereiken. Ons team van professionele trainers is gepassioneerd over het helpen van leden om hun innerlijke kracht te ontdekken, hun lichaamsbewustzijn te verbeteren en een gevoel van innerlijke rust en balans te bereiken. We bieden een verscheidenheid aan lessen, workshops en evenementen om aan de unieke behoeften van onze leden te voldoen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Pilates Studio To Flow betreffende deelname aan groeps- of privélessen, workshops, cursussen en andere vormen van opleiding. Op alle overeenkomsten tussen Pilates Studio To Flow en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contact gegevens, zoals het e- mailadres, het telefoonnummer, het melden van fysieke klachten. Alle wijzigingen en nieuwtjes zijn te lezen in onze nieuwsbrieven. De leiding van Pilates Studio To Flow heeft recht te allen tijde de algemene voorwaarden, vakanties, tarieven, lestijden, lesdagen en huisregels aan te passen. Lees ook onze privacyverklaring over de verwerking van persoonsgegevens.

2. De overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, mail of in persoon voor het volgen van een van onze lessen bij Pilates Studio To Flow.

3. Lidmaatschap:
3.1 Pilates Studio To Flow heeft een uitgebreid lesrooster voor iedereen.
Je kan je inschrijven voor een vast uur, losse lessen nemen of je eigen lessen inboeken wanneer je wilt.
3.2. Een klant maakt een eigen account aan via de website.
Zodra de deelnemer zich registreert, gaat hij/zij akkoord met de algemene voorwaarden van Pilates Studio To Flow en staat de klant ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief.
3.3. Als een klant 2 maanden inactief is, d.w.z. geen lessen heeft gevolgd, geen credits meer in zijn account heeft en geen pakket koopt, wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd, tenzij er andere afspraken zijn met de deelnemer. Het account wordt volledig verwijderd uit ons systeem behalve het ontvangen van de nieuwsbrief. Deze dient zelf te worden opgezegd.
3.4. Een proefles of kennismakingslessen kan maar één keer worden gevolgd, dus na een hernieuwde inschrijving kan deze niet meer worden geboekt.
3.5.. Het lidmaatschap dient tijdig en mondeling of schriftelijk te worden opgezegd 4 weken voor het aflopen van het abonnement. Het account wordt dan na de laatste les direct verwijderd

3.6. Geldigheidsduur rittenkaarten:
De geldigheidsduur van 10-rittenkaarten is 3 maanden.
De geldigheidsduur van 20-rittenkaarten is 3 maanden.
De geldigheidsduur van een maandabonnement is tot wederopzegging.
De startdatum van de rittenkaart of abonnement is de datum van de eerste geboekt les in het lesrooster. De geldigheidsduur wordt verlengd met 1 week indien er een lesuitvalt wegens afwezigheid (bijv. door ziekte) van de trainer.
3.7. Op tijd afgemelde lessen kunnen binnen het gehele jaar worden ingehaald door de abonnementhouder als extra les. Wil je een les inhalen dan geef je dit door aan de docent en die boekt voor jou de inhaalles in.

4. Betalingen
4.1. De klant dient het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór de aanvang van de Pilatestraining. De betaling kan voldaan worden via een automatische incasso, een online aankoop via ideal, creditcard of debit card, via een pinbetaling of contant in de studio van Pilates Studio To Flow.
4.2. Indien een 10- of 20-rittenkaart wordt aangeschaft, dient de klant het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór de aanvang van de eerste Pilates-training vermeld op de kaart.
4.3. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Pilates Studio To Flow het recht invorderings- en incassokosten op de deelnemer te verhalen. Indien betaling achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren of om welke reden dan ook, wordt de incasso na twee weken nogmaals aangeboden en € 20,- storneringskosten in rekening gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen of anderszins is in geen enkel geval mogelijk.
4.4. Indien Pilates Studio To Flow door wanbetaling van de klant genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant komen en door Pilates Studio To Flow op deze kunnen worden verhaald.
4.5. In uitzonderlijke gevallen kan een leskaart of een abonnement worden bevroren in overleg met de leiding van Pilates Studio To Flow. Bij langdurige uitval, door bijvoorbeeld zwangerschap of langdurige ziekte, kan in overleg met de leiding de bevriezingsperiode voor een bepaalde tijd worden. Tijdens bevriezing vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van de lessen. Gedurende de bevriezingsperiode wordt er niet geïncasseerd.

5. Annuleringen en restituties:
5.1. Tijdige annulering van een Pilates-training door de klant heeft, ongeacht de reden, geen invloed op de geldigheidsduur van de rittenkaart.
5.2. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
5.3. Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen of anderszins is in geen enkel geval mogelijk.
5.4. In uitzonderlijke gevallen kan een leskaart of een abonnement worden bevroren in overleg met de leiding van Pilates Studio To Flow. Bij langdurige uitval, door bijvoorbeeld zwangerschap of langdurige ziekte, kan in overleg met de leiding de bevriezingsperiode voor een bepaalde tijd worden. Tijdens bevriezing vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van de lessen. Gedurende de bevriezingsperiode wordt er niet geïncasseerd.

Annulering door de klant
5.5. De Pilates-trainingen kunnen uitsluitend gevolgd worden in overleg met de trainer en op afspraak.
5.6. Bij annulering meer dan 24 voor aanvang van de Pilates-training, worden er geen kosten in rekening gebracht.
5.7. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de Pilates-training, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Annulering door Pilates Studio To Flow
5.8. Pilates Studio To Flow heeft het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en tijden te wijzigen.
5.9. Pilates Studio To Flow heeft het recht zonder opgave van redenen een Pilates- training of 10- of 20-rittenkaart te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betreffende les en eventueel overige reeds betaalde lessen.
5.10. Mocht een trainer door omstandigheden verhinderd zijn een of meerdere sessies te geven, dan zorgt Pilates Studio To Flow voor vervanging.
5.11. Indien aan een groepsles structureel 3 of minder mensen deelnemen, behoudt Pilates Studio To Flow zich het recht voor een sessie te laten vervallen en klanten, in overleg, in een passende groepsles op een ander moment in te delen.
5.12. Indien er geen passende groepsles beschikbaar is, wordt de rittenkaart beëindigd en het resterende deel van het reeds voldane lesgeld gerestitueerd.
5.13. Indien Pilates Studio To Flow geen vervangende trainer kan aanbieden, worden de dientengevolge gemiste/te missen sessie(s) niet in rekening gebracht.

6. Aansprakelijkheid:
6.1 Elke deelnemer dient de docent op de hoogte te stellen van zijn of haar lichamelijke klachten en/of blessures . Als de deelnemer fysieke klachten heeft/of zwanger is, dient de deelnemer eerst zijn/haar (huis)arts te raadplegen alvorens aan de les deel te nemen. Indien de (huis)arts akkoord gaat, kan de deelnemer de les volgen.
6.2 Deelname aan de lessen/workshops/cursussen/opleidingen geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Pilates Studio To Flow sluit elke vorm aansprakelijkheid uit voor schade of letsel die is ontstaan tijdens of door de training. Het is nu eenmaal een feit dat elke sport of vorm van bewegen risico’s met zich meebrengen en de deelnemer is daar zelf voor verantwoordelijk.
6.3 Pilates Studio To Flow is niet aansprakelijk voor het verliezen, beschadigen en/of zoek raken van uw eigendommen.

7. Gedragscode:
7.1 De docent/de leiding heeft het recht om de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen, indien deze het niet verantwoord vindt vanwege bepaalde fysieke of psychische klachten van de deelnemer. Dit geldt ook indien de deelnemer zich niet wellevend gedraagt naar andere deelnemer(s) of naar de instructeur/leiding of anderszins.
7.2 To Flow heeft het recht iemand het lidmaatschap te weigeren, indien er gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld op basis van eerdere ervaringen met de persoon in kwestie.
7.3 To Flow kan ook een deelnemer het lidmaatschap ontnemen als het lid zich misdraagt of bijvoorbeeld herhaaldelijk zich niet aan de regels en de algemene voorwaarden houdt.

8 Privacybeleid:
8.1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de trainers van Pilates Studio To Flow uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt. Lees verder

9. Wijzigingen in de voorwaarden:

9. Wijzingen door de klant
9.1. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan Pilates Studio To Flow te melden.
9.2. Elke klant is verplicht alle wijzigingen in de lichamelijke staat en medicijngebruik onmiddellijk te melden aan de trainer, ook als dit niet relevant lijkt.
9.3. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van Pilates Studio To Flow.

Wijzingen door Pilates Studio To Flow
9.4. Pilates Studio To Flow behoudt zich het recht voor het studioreglement te allen tijde te wijzigen.
9.5. Pilates Studio To Flow behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
9.6. Pilates Studio To Flow heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren. Deze gelden alleen voor losse lessen en rittenkaarten die na de prijswijziging door de klant worden gekocht.
9.7. Het geldende Studioreglement en de geldende Algemene Voorwaarden worden uitgereikt bij inschrijving, staan te lezen op de website van Pilates Studio To Flow en hangen op een duidelijk zichtbare plaats in de studio.
9.8. In alle onvoorziene gevallen beslist Pilates Studio To Flow
9.9. Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie. 11. Toepasselijkheid en geschillen

10. Contact:
10.1. Voor vragen kunt u ons bereiken via: e-mail: info@toflow.nl of telefonisch via +31 653757279

11.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Pilates Studio To Flow betreffende deelname aan trainingen, matlessen, cursussen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
11.2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door
11.3 Het lesmateriaal van Pilates Studio To Flow is en blijft het eigendom van Pilates Studio To Flow. Niets van de inhoud van de lessen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Pilates Studio To Flow.
11.4 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Pilates Studio To Flow is het Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring van Pilates Studio To Flow

1. **Inleiding**
Deze Privacyverklaring legt uit hoe Pilates Studio To Flow (“wij”, “ons”) uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer u onze diensten gebruikt.

2. **Welke informatie we verzamelen**
We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder uw naam, contactgegevens, betalingsinformatie en gezondheidsinformatie die relevant is voor uw deelname aan onze lessen.

3. **Hoe we uw informatie gebruiken**
We gebruiken uw informatie om onze diensten te leveren, uw vragen te beantwoorden, betalingen te verwerken en om u te informeren over wijzigingen in onze diensten.

4. **Hoe we uw informatie delen**
We delen uw informatie niet met derden, tenzij dit nodig is om onze diensten te leveren of als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

5. **Hoe we uw informatie beschermen**
We nemen de beveiliging van uw informatie serieus en hebben passende maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

6. **Uw rechten**
U heeft het recht om toegang te vragen tot de informatie die we over u hebben, om deze te corrigeren of te verwijderen, en om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van uw informatie.

7. **Contact**
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of onze behandeling van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op.

8. **Wijzigingen in deze Privacyverklaring**

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen.